Door op 18 juni 2013

Commissievergadering Provinciale Staten inzake Windenergie

d.d. 12 juni 2013 heb ik op de publieke tribune een Commissievergadering van de Provinciale Staten Drenthe te Assen bijgewoond over de Gebiedsvisie Windenergie waarin de Veenkoloniën niet alleen zijn aangemerkt als zoekgebied, maar ook nog eens dat deze valt onder de Rijks Coördinatie Regeling.  In het verloop van het debat erkenden de commissieleden van alle fracties in meer en minder mate dat in de Veenkoloniën de Provincie zonder overleg met de bevolking en haar gemeentebestuur de beoogde locaties van Borger-Odoorn heeft aangewezen en tevens ook dat nu nog steeds de bevolking niet adequaat is geïnformeerd waardoor er als gevolg daarvan logischerwijs aldaar geen draagvlak heeft kunnen ontstaan.
Ondanks dringende oproepen hiertoe van betrokken burgers, wensten de leden wensten echter zeer nadrukkelijk niet de consequentie te willen trekken dat het voor het creëren van draagvlak beter zou zijn tenminste voor een deel van het vermogen te onderzoeken of er buiten de Veenkoloniën elders in geheel Drenthe geschikte locaties zouden zijn.
B IMG_3320B IMG_3319
Een gemiste kans, daar bv. o.a. de gemeente Assen heeft aangegeven bereid te zijn windmolens wel op haar gebied te willen plaatsen.  Mijn inschatting na afloop van deze bijeenkomst is dat a.s. 26 juni  door de voltallige Provinciale Staten de gebiedsvisie zal worden aanvaard. Dit  mede vooral door de voortdurende dreiging van gedeputeerde Rein Munniksma dat het niet accepteren tot gevolg heeft dat er vervolgens veel meer molens zullen worden geplaatst dan de nu met de overheid afgesproken 280 MW en dat het wegzetten van die grotere hoeveelheid dan zal gebeuren in de Veenkoloniën en Drentse Monden omdat daar de RCR regeling dan zal worden toegepast.  De RCR is echter zo wie zo van toepassing op beide gebieden en als de uitkomst van de MER (Milieu Effect Rapportage) is dat windparken groter dan 100 MW geen schade berokkenen dan vormt een geaccepteerde gebiedsvisie daarvoor ook geen garantie dat dit niet gebeurt. De vraag blijft of de politiek in Den Haag zo’n stap aandurft als onder de bevolking daarvoor geen draagvlak bestaat. Persoonlijk denk ik van niet en dit geldt zeker als we elkaar blijven steunen!
B IMG_3522B IMG_3322
Nog een opmerkelijke gebeurtenis tijdens die commissievergadering welke niet onvermeld mag blijven.  Toen de beraadslagingen over het agendapunt ‘ Gebiedsvisie Windenergie ‘ door de voorzitter Alberet Huizinga formeel waren afgesloten kwam gedeputeerde Rein Munniksma nog even met een m.i. als ‘ een voldongen  feit ‘ te karakteriseren punt.
Van de Landelijk te realiseren 6000 MW tot Y2020 en welke door het Rijk in overleg met het IPO over alle provincies zou zijn verdeeld, bleek nog steeds 65 MW niet te zijn toegewezen.
In het recente overleg hierover tussen het IPO (Orgaan dat alle provincies vertegenwoordigt) en het Rijk, heeft de Provincie Drenthe aan het Rijk nog eens 5 MW toegezegd boven de reeds afgesproken 280 MW. Nu gaat het mij niet om de grootte van de 5MW zelf, dat is slechts een windmolen. Wat voor mij onbegrijpelijk is,  is namelijk  dat de commissieleden van de Provinciale Staten nog maar net hadden vastgesteld dat het College van Gedeputeerde Staten in de achterliggende periode de bevolking en met hen een aantal gemeentebesturen in Drenthe, ontijdig en in onvoldoende mate of in het geheel niet heeft betrokken bij het inpassen van die 280MW plus dat zij ook heeft geconcludeerd dat dit in een aantal van de huidige zoekgebieden heeft geleid tot geen draagvlak onder de bevolking voor uitvoering van de voorgenomen volumes.
B IMG_3529 B IMG_3528 B IMG_3527 B IMG_3524
De commissieleden hadden gedeputeerde Rein Munniksma daarom beargumenteerd duidelijk moeten maken dat hieruit lessen dienen te worden getrokken d.w.z. dat zij hierover van te voren overleg hadden willen hebben met het College en niet even achteraf willen worden opgezadeld met slechts een mededeling. Helaas, de leden van deze commissie lieten wat dat betreft over zich heen lopen. Als Raad moet je af en toe je tanden laten zien om in de toekomst erger te voorkomen. Door hun houding in deze hebben ze zichzelf maar zeker ook indirect de bevolking, geen goede dienst bewezen.