19 maart 2016

Handhaven of legaliseren?

 

De gemeenteraad wordt gevraagd om een besluit te nemen over het verzoek tot partiële herziening van het bestemmingsplan Zuiderstraat 14. Deze herziening moet het mogelijk maken reeds aangelegde bebouwing te legaliseren.
Onze fractie steunt het voorstel van het college om niet over te gaan tot partiële herziening. De voorgestelde bedrijfsmatige activiteiten zijn in onze ogen niet wenselijk te legaliseren.
Het is dan verder aan het college om proportionele handhavingsmaatregelen te nemen ten aanzien met de huidige bebouwing die strijdig is met het bestemmingsplan.