Door op 22 mei 2015

Windparken De Drentse Monden en Oostermoer inclusief oproep aan gekozen vertegenwoordigers !

 

Mijn uitgangspunt is GEEN DRAAGVLAK GEEN WINDMOLENS ondanks dat :

De minister van Economische Zaken (EZ) Henk Kamp en de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) Melanie Schultz van Haegen hebben op 1 mei 2015 een voorbereidingsbesluit genomen betreffende het windpark De Drentse Monden en Oostermoer aangaande plaatsing  van in totaal 150 MW.

De kennisgeving van dit besluit werd geplaatst in diverse kranten waaronder het Dagblad van het Noorden (13 mei 2015).

Opnieuw wordt de democratie de rug toegekeerd. Het is naar het nu lijkt niet mogelijk om tegen het voorbereidingsbesluit bezwaar te maken of beroep in te stellen daar artikel 8:5, eerste lid, in samenhang met artikel 7:1, eerste lid, en onderdeel C, subonderdeel 2 van de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht, dat beletten.

Inmiddels is het Ministerie van Economische Zaken gestart met het schrijven van een concept-inpassingsplan voor realisatie van het windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Dit concept inpassingsplan zal de komende weken worden besproken met de verschillende overheden. In dit traject worden ook gesprekken gevoerd met de regio over de verdere planuitwerking van het windpark.

Bij deze roep ik de Provinciale Staten van Drenthe en de Gemeenteraden van direct betrokken Gemeenten (Stadskanaal, Borger-Odoorn en AAenHunze) op zorg te dragen voor volledige inhoudelijke transparantie van voornoemde overleggen door niet alleen een onverkorte schriftelijke verslaggeving te eisen maar ook dat deze op de kortst mogelijke termijn ongecensureerd en ongeclausuleerd aan de media ter openbaring beschikbaar worden gesteld. Dit opdat geen van de deelnemers aan dit proces,  zich achteraf aan de werkelijke gang van zaken kan onttrekken; noch in hun voordeel noch in hun nadeel. Bovendien geeft dit de bevolking de gewenste mogelijkheid, indien zij dat noodzakelijk acht,  tussentijds invloed te nemen. Transparantie naar de bevolking van de komende overleggen is m.i. zelfs een must wil het vertrouwen in de overheid en politici geen verdere en mogelijk onherstelbare schade oplopen.

Over het windpark zal volgens planning dan eind 2015 de eerste stap in de formele besluitvorming kunnen plaatsvinden waarna het ontwerp-inpassingsplan tezamen met de ontwerpbesluiten over de vergunningaanvragen, ter inzage worden gelegd.

Tot slot:

Een medisch en duurzaam verantwoord alternatief plus beter inpasbaar v.w.b. het landschap, is een zonnepark

Menno Hilverts, PvdA lid uit Nieuw Buinen, 19 mei 2015