Standpunten

Zoeken

De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten

De PvdA werkt aan een solidaire samenleving waarin iedereen een fatsoenlijk bestaan heeft en waarin iedereen de mogelijkheid heeft om vooruit te komen en iets van zijn leven te maken. Hierbij sluiten we niemand uit en dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten.

Lees verder

Geen draagvlak, geen windmolens

Zonder draagvlak onder de inwoners, willen wij geen windmolens.

Lees verder

Krimp stemt tot nadenken over kwaliteit, daar liggen kansen

In samenspraak met inwoners en de gemeente wordt een goede spreiding van voorzieningen, zoals dorpshuizen, sportaccommodaties in stand gehouden. Dit kan op verschillende manieren, waarbij de leefgebieden en maatwerk uitgangspunt zijn.

Lees verder

Op de basisschool maakt ieder kind kennis met sport en cultuur

Samen met de schoolbesturen zorgen wij voor goed onderwijs en gelijke kansen voor de kinderen en voor een goede huisvesting van de scholen. Geld mag geen belemmering zijn voor een goede keus voor vervolgonderwijs (Starterspakket voortgezet onderwijs).

Lees verder

Ouderen moeten in eigen omgeving actief kunnen zijn

Steeds meer ouderen zullen langer zelfstandig blijven wonen. Deze ouderen moeten ook langer zelfstandig deel kunnen uitmaken van de maatschappij. De actieve en mobile ouderen kunnen daar zelf een rol in spelen. Daar moeten wij ze ook toe in staat stellen.

Lees verder

Vrijwilligers zijn het kapitaal van de samenleving

We ‘ontzorgen’ en stimuleren waar mogelijk onze vrijwilligers met zaken als een vrijwilligersdag en een collectieve verzekering.

Lees verder

We doen het voor en met de burger

Samen met onze inwoners houden we onze omgeving schoon, heel en veilig. De PvdA heeft bij de vorige verkiezingen gevraagd om een budget voor projecten die de omgeving schoon heel en veilig houden of maken. Projecten die de leefbaarheid bevorderen. In het kader van zo’n project zijn onder andere hofjes opnieuw ingericht(Borger), parkeerplaatsen aangelegd (Ees ), is het dorp verfraaid en zijn toeristische dagen georganiseerd (Valthermond)en is het monument van Aaltjo Oldenburgers goed bereikbaar gemaakt (Valthe). De beste ideeën die bij de PvdA binnenkomen zullen we de komende periode op de agenda van de raad plaatsen. Heeft u een goed idee, reik hem aan.

Lees verder

Wij kiezen voor de menselijke maat

De PvdA kiest er voor om bezuinigingen stapsgewijs te realiseren zodat de menselijke maat niet uit het oog verloren raakt en grote klappen voorkomen kunnen worden. Wij willen de stijging van de totale gemeentelijke woonlasten beperken.

Lees verder

Wij stimuleren het collectief plaatsen van zonnepanelen

De PvdA vindt dat huidige generaties solidair moeten zijn met toekomstige generaties. Daarom streeft de PvdA ook naar duurzame ontwikkelingen. Maatregelen voor energiebesparing ondersteunen wij. Wij willen meer energienotaloze woningen in onze gemeente.

Lees verder

Wij wonen in een gebied waar we trots op mogen zijn

Onze gemeente kenmerkt zich door een fraai en divers landschap. Een bijzonder gebied van veen en zand waar we trots op mogen zijn. Onderhoud van groen en gebouwen dient op een voldoende niveau te zijn. In ons fraaie landschap vinden wij windmolenparken niet passen.

Lees verder